O издавачу

Издавачко предузеће “Књижевна реч” са седиштем у Новом Саду, Србија, основано је 2016. године као одговор на све интензивнију читалачку потребу за повратком критичком приступу проучавању и уређивању српске и стране књижевности са посебним акцентом на овакав вид уређивања књижевних остварења која су намењена младим људима, пре свега ученицима виших разреда основних школа и средњошколцима, у форми својеврсних антологијских приручника-уџбеника, те самим тим имају великог утицаја на формирање знања, ерудиције и критичког промишљања будућих нараштаја.Антологиски прикази српске књижевности приређени на основу наставног плана и програма Републике Србије али по новим методолошким принципима, што их чини обавезним штивом сваке школе, школске библиотеке али и приватних збирки пошто је цео пројекат ове антологије подржан од стране Министарства привреде као подухват који одликује иновативни приступ обради националне књижевност и историје.

Издавачки опус “Књижевне речи” сачињава едиција под називом Српска књижевност у десет књига коју одликује антологијски приказ српске књижевности са жанровским одредницама и оплемењени су едукативним предговорима који нуде ученицима шири приказ националне историје и књижевности представљеним на основу нових методолошких принципа. Из ове едиције до сада су објављене две књиге-”Великани српског романтизма” и “Великани српске
драме”. Наставак едиције очекује се током 2019.године.

Поред поменуте едиције “Књижевна реч” бави се објављивањем преводне литературе, највише руске, и то из домена класичне али и савременије књижевности са акцентом на књижевна дела која имају значајну литерарну или историјску важност. Поменута преводна литература је из домена хуманистичких наука са посебним освртом на књижевност,историју и методику наставе руског и српског језика.

У оквиру преводне литературе са руског језика “Књижевна реч” има две мисије. Прва се састоји у томе да објављујући сваке године по једно дело изабраног аутора из домена руске класичне књижевности приређено са едукативним предговорима најуваженијих професора са наших катедри за светску књижевност или славистику и тиме на нашу читалачку сцену и међу будуће српске интелектуалце повратимо културу читања руских класика као бисера светске књижевности и неопходног штива сваког образованог човека. Оваквих покушаја, осим спорадичних, нажалост није било у Србији последњих четрдесет година, од распада великих издавачких система попут “Рада”, ”Просвете” и слично.

Друга мисија састоји се у томе да објављујући преводну руску литературу важних и вредних дела из домена хуманистичких наука, као издавачи, желимо да најширој читалачкој публици у Србији представимо већ позната или по први пут преведена дела најуваженијих руских аутора и тиме промовишемо руску књижевност нашој литерарној сцени којој је иста блиска и разумљива како због заједничког словенског менталитета тако и због вековних историјских, језичких и братских веза у најширем смислу те речи.